Cửa Hàng Mới/Kiểm Soát/Hành Chính/Kỹ Thuật

About The Team

Cơ hội đóng góp vào hành trình mở các cửa hàng mới, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống cửa hàng nhằm đảm bảo sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.